Navigace

Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 

 • ústně – v kanceláři Úřadu městyse Ročov
   
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu městyse nebo poštou na adresu Úřadu městyse Ročov: Úřad městyse Ročov, Ročov č. p. 121, 439 67 Ročov
   
 • e-mailem: umrocov@post.cz
 • elektronickým podáním: umrocov@post.cz, datová schránka:  674bu6c
 • telefonicky na tel. čísle: 415 695 110
   

Úřední hodiny kanceláře Úřadu městyse Ročov pro veřejnost:

 

Pondělí     7:00–17:30
Středa     7:00–17:30

 

Přestávka na oběd: 11:30–12:00 hodin.
 
Pro jednání se starostkou městyse je nejlepší si sjednat osobní schůzku.
 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty:
Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) – 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) – 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) – 3 dny
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) – 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) – 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) – 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) – 30 dnů
Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) – 15 dnů
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) – 15 dnů

Termíny:
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) – od 1.1. 2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) – od 1. 1. 2002
 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Kdo může o informaci požádat:
- o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá


Kdo informaci poskytne:
- kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)
 

Kdy informaci neposkytne:
- je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
- jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
- pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
- jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
- pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán
 

Jak se o informaci žádá:
- ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
- písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná
 

Co musí písemná žádost obsahovat:
- musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
- neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)
 

Jaký bude postup povinného orgánu:
- je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
- pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)
 

Co když orgán žádosti nevyhoví:
- pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
- jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
 

Komu se odvolání posílá:
- odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal
 

Kdo o odvolání rozhodne:
- o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.